Spolu pre dieťa

"Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť."

Linda Dobson

Volám sa Katarína Kubasová a som špeciálna pedagogička, ktorá okrem univerzitného vzdelania na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,  som absolvovala viacero odborných seminárov, kurzov či prednášok, vďaka ktorým môžem hlbšie porozumieť deťom.

Dlhodobé kurzy a výcviky: 

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Bazálna stimulácia

Senzorická integrácia

INPP - terapia neuromotorickej nezrelosti

HANDLE 1.  a 2. stupeň

KUPREV

KOPOZ

ROPRATERM

Montessori pedagogika pre školský vek

GRUNNLAGET 

Metóda rozvoja kognitívnych funkcií R. Feuersteina FIE

Metóda Dobrého štartu 


Deti sú pre mňa inšpiráciou. Pri práci s nimi si vždy uvedomujem, aké je každé iné, jedinečné. Úspech chce dosiahnuť každé jedno dieťa. Deti so špecifickými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou či ADHD sú často už na začiatku školskej dochádzky konfrontované s neúspechom a zlyhávaním. Tieto deti potrebujú účinnú pomoc a podporu, vďaka ktorej sa zefektívni ich proces učenia, zlepší sa ich pozornosť a správanie. Tým sa zvýši ich sebahodnota.


Iba SPOLU - dieťa - rodič - učiteľ - špeciálny pedagóg - psychológ... dokážeme účinne pomáhať.


Zameriavam sa na ranú intervenciu, lebo si uvedomujem, aké sú dôležité včasné a správne cielené podnety. Vytvorila som intervenčný a stimulačný program Malými krokmi..., ktorého cieľom je podporiť správny psychomotorický vývin dieťa a stimulovať jednotlivé oblasti.

Pracujem s deťmi predškolského veku a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom autorského programu Predškolák, ktorého cieľom je už v predˇškolskom veku zachytiť deti s vývinovými problémami. 
Rozvoj a stimuláciu grafomotoriky považujem za veľmi dôležitú, preto som vytvorila koncept Grafomotorika hravo. Viac www.grafomotorikahravo.sk 

S deťmi so špecifickými poruchami učenia , ADHD, PAS pracujem individuálne.