Spolu pre dieťa

"Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť."

Linda Dobson

Volám sa Katarína Kubasová a som špeciálna pedagogička, ktorá okrem univerzitného vzdelania na Pedagogickej fakulte UK, absolvovala viacero odborných seminárov, kurzov či prednášok, vďaka ktorým môžem hlbšie porozumieť deťom.

Deti sú pre mňa inšpiráciou. Pri práci s nimi si vždy uvedomujem, aké je každé iné, jedinečné. Úspech chce dosiahnuť každé jedno dieťa. Deti so špecifickými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou či ADHD sú často už na začiatku školskej dochádzky konfrontované s neúspechom a zlyhávaním. Tieto deti potrebujú účinnú pomoc a podporu, vďaka ktorej sa zefektívni ich proces učenia, zlepší sa ich pozornosť a správanie. Tým sa zvýši ich sebahodnota.


Iba SPOLU - dieťa - rodič - učiteľ - špeciálny pedagóg - psychológ... dokážeme účinne pomáhať.


Zameriavam sa na ranú intervenciu, lebo si uvedomujem, aké sú dôležité včasné a správne cielené podnety. Vytvorila som intervenčný a stimulačný program Malými krokmi..., ktorého cieľom je podporiť správny psychomotorický vývin dieťa a stimulovať jednotlivé oblasti.

Pracujem s deťmi predškolského veku a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom autorského programu Predškolák a tiež Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina. 
Rozvoj a stimuláciu grafomotoriky považujem za veľmi dôležitú, preto som vytvorila koncept Grafomotorika hravo. 

S deťmi so špecifickými poruchami učenia a ADHD pracujem individuálne. Pri práci využívam prvky Montessori pedagogiky, senzorickej integrácie, Handle prístupu, arteterapie, biblioterapie... Okrem zlepšovania zrakového a sluchového vnímania a priestorovej orientácie sa sústreďujem aj na oblasť jazyka - slovenského aj anglického. Pomáham deťom, aby diktáty, prepisy, odpisy prestali byť pre ne strašiakom. A aby angličtina nebola nutné zlo.