Stimulačné a intervenčné programy

Malými krokmi...

- individuálny intervenčný a stimulačný program pre 2 - 6 ročné deti

Predškolák

- skupinový preventívny a podporný program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou

Metóda Dobrého štartu  

skupinový program pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku

Grunnlaget

- nauč sa učiť, model pojmového učenia pre deti predškolského veku a deti mladšieho školského veku

Grafomotorika hravo

- individuálny aj skupinový program na rozvoj grafomotoriky pre 2 - 3 ročné, 3 -4 ročné, 5 -6 ročné deti, viac na https://www.grafomotorikahravo.sk

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

- individuálny aj skupinový program pre deti predškolského veku, s odloženou školskou dochádzku, deti mladšieho školského veku

Rébusové čítanie

- individuálny program na rozvoj fonologických schopností a čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku

KUPOZ

- individuálny program na rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov

KUPREV

- preventívny individuálny program pre deti od 4 do 8 rokov

Ropratem

- individúlný program pre rozvoj pracovného tempa

Aby sme si rozumeli...

- preventívny skupinový program pre materské školy

Individuálny korekčný program s multisenzorickým prístupom

-pre deti mladšieho školského veku s poruchami učenia, pozornosti

s prvkami Montessori pedagogiky, Handle prístupu, Senzorickej integrácie

FIE - Feuersteinova metóda instrumentálneho obohacovania 
Nauč ma efektívne učiť !

- individuálny program pre rodičov a deti staršieho školského veku s poruchami učenia, čítanie s porozumením, učebné stratégie, nácvik štúdijných návykov