Stimulačné a intervenčné programy


  • Malými krokmi... - individuálny intervenčný a stimulačný program pre 2 - 6 ročné deti
  • Predškolák - skupinový preventívny a podporný program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou
  • Grafomotorika hravo - individuálny aj skupinový program na rozvoj grafomotoriky pre 2 - 3 ročné, 3 -4 ročné, 5 -6 ročné deti
  • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina - individuálny aj skupinový program
  • KUPOZ - individuálny program na rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov
  • KUPREV - preventívny individuálny program pre deti od 4 do 8 rokov
  • Individuálný korekčný program pre deti so špecifickými poruchami učenia, pozornosti