Stimulačné a intervenčné programy


 • Malými krokmi... - individuálny intervenčný a stimulačný program pre 2 - 6 ročné deti
 • Predškolák - skupinový preventívny a podporný program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Metóda Dobrého štartu  - skupinový program pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku 
 • Grunnnlaget - nauč sa učiť, model pojmového učenia pre deti predškolského veku a deti mladšieho školského veku 
 • Grafomotorika hravo - individuálny aj skupinový program na rozvoj grafomotoriky pre 2 - 3 ročné, 3 -4 ročné, 5 -6 ročné deti, viac na https://www.grafomotorikahravo.sk
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina - individuálny aj skupinový program pre deti predškolského veku, s odloženou školskou dochádzku, deti mladšieho školského veku
 • Rébusové čítanie - individuálny program na rozvoj fonologických schopností a čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku
 • KUPOZ - individuálny program na rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov
 • KUPREV - preventívny individuálny program pre deti od 4 do 8 rokov
 • Ropratem - individúlný program pre rozvoj pracovného tempa
 • Aby sme si rozumeli... - preventívny skupinový program pre materské školy
 • Individuálny korekčný program s multisenzorickým prístupom pre deti mladšieho školského veku s poruchami učenia, pozornosti s prvkami Montessori pedagogiky, Handle prístupu
 • Nauč ma efektívne učiť ! - individuálny program pre rodičov a deti staršieho školského veku s poruchami učenia, čítanie s porozumením, učebné stratégie, nácvik štúdijných návykov