Čitateľmi sa stávame...

18.11.2021

Čitateľmi sa nerodíme, ale sa nimi stávame... Čítaniu ako procesu musíme rozumieť, aby sme premenili túto vetu pri deťoch na realitu... 

Schopnosť vnímať hlásky, slabiky je pre čítanie veľmi dôležitá. To že sa od seba líšia jednotlivé fonémy v dĺžke a mäkkosti, určuje aj význam slov (látka - latka, platy - platí). Preto to nie je zanedbateľné. 

Fonematické uvedomovanie je schopnosť narábať s časťami slov, uvedomovať si zvukovú štruktúru slov a uvedomovať si poradie zvukov (hlások) v prúde reči. 

Vedieť urobiť analýzu a syntézu slova je nevyhnutný predpoklad pre začínajúceho čitateľa.... Nemôžeme očakávať, že deti budú vedieť čítať, pokiaľ nevedia rozobrať slovo na slabiky a hlásky. Deti musia vedieť sluchom rozoznať jednotlivé hlásky a tiež slová, ktoré sa od seba líšia len jednou hlásou alebo slabikou.

Jednoduchá aktivita pre prvákov: farebný papier, ceruzky a nožnice... Dieťaťu poviete akékoľvek slovo a má nastrihať toľko okienok, koľko má slovo hlások. Následne písmená napíše. 

Potom napíšete celé slovo a dieťa má prečítať slabiky a prestrihnúť na hranici slabiky. Deti vnímajú slabiky len veľmi mechanicky a ani nerozumejú, čo slabika je a prečo máme čítať cez slabiky.... 

Rozvoj fonematického uvedomovania má svoje zákonnosti, ktoré musíme rešpektovať, lebo iba vtedy sa dieťa môže stať čitateľom.... Stanovenie momentálnej vývinovej úrovne je kľúčové pre úspech dieťaťa, je úplne jedno, aké je to dieťa, aké má problémy...